1. Uzyskanie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 w celu wykonania projektu koncepcyjnego planowanej inwestycji.

2. Uzyskanie wpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na którym zlokalizowany ma być projektowany obiekt.

3. Badanie geologiczne gruntu wykonane przez geotechnika na podstawie odwiertów na gruncie w obrębie planowanego miejsca zabudowy, w celu uzyskania informacji na temat no¶no¶ci i wła¶ciwo¶ci gruntu na którym będzie znajdować się inwestycja.

4. Wykonanie wstępnych schematów koncepcyjnych oraz ustalenie z inwestorem programu funkcjonalno użytkowego i oczekiwań względem budynku na podstawie których zostanie on zaprojektowany.

5. Wykonanie koncepcji projektu na który składaj± się z rysunki ukazujące układ pomieszczeń, elewacje, wizualizacje bryły budynku oraz plan zagospodarowania terenu. Rysunki te stanowi± podstawę do przeprowadzania konsultacji z inwestorem, maj±cych na celu poznanie opinii na temat wstępnego projektu, wprowadzenie modyfikacji lub zmian które inwestor uzna za konieczne.

6. Uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno prawnych jako załączniki do projektu, takich jak uzgodnienia, zapewnienie o dostawie mediów, pozwolenia, zgody na wej¶cie w teren, o¶wiadczenie o dysponowaniu nieruchomo¶ci±, zapewnienie o dostępie do drogi publicznej oraz inne dokumenty pozwalające uzyskać pozwolenie na budowę. Równolegle z tymi czynnościami następuje sporządzenie mapy do celów projektowych.

7. Po kilkukrotnych konsultacjach i akceptacji przez inwestora projektu koncepcyjnego następuje wykonanie projektu architektoniczno budowlanego na podstawie którego wydawane jest pozwolenie na budowę.


Strona główna Strona główna Oferta O nas Galeria Realizacje Projekt Kontakt